Veiklos sritys

Jonavos rajono savivaldybės teatro veiklos sritys reglamentuojamos NUOSTATŲ, patvirtintų Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 1TS-168, III dalimi:

III. TEATRO VEIKLOS POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

12. Teatro pagrindinis veiklos pobūdis yra kultūros veikla – mėgėjų teatro meno ir kito scenos meno pristatymo organizavimas šalyje ir užsienyje.

13. Teatro veiklos tikslai:            

     13.1. puoselėti, kurti ir plėtoti krašto bei šalies tautinės teatrinės kultūros tradicijas, formuoti ir pristatyti visuomenei šiuolaikinio mėgėjų teatro tendencijas ir kryptis, kūrybiškai perteikti pasaulio scenos meno kultūros vertybes;

     13.2. sudaryti sąlygas rajono gyventojams, pagal jų norus ir sugebėjimus, įsijungti į teatrinę kūrybinę veiklą;

     13.3. pristatyti mėgėjų ir profesionalaus scenos meno formų ir žanrų įvairovę;

     13.4. formuoti Jonavos miesto ir šalies teatrinės kultūros įvaizdį, pristatant naujausius scenos meno kultūros laimėjimus užsienio valstybėse;

     13.5. dalyvauti tarptautinės mėgėjų teatrų asociacijos (AITA/IATA) veikloje, atstovauti rajonui bei šaliai tarptautiniuose mėgėjų teatrų renginiuose Lietuvoje ir užsienio šalyse;

     13.6. ugdyti ir tenkinti visuomenės poreikį teatro menui.

14. Teatras, įgyvendindamas tikslus, atlieka šias funkcijas:

      14.1. kuria ir viešai rodo spektaklius, atlieka kitas literatūros, meno programas, rūpinasi nauju repertuaro įsigijimu, atsižvelgiant į Jonavos rajono istorines tradicijas, ekonominę ir kultūrinę plėtrą, demografinę situaciją, gyventojų poreikius;

      14.2. organizuoja Lietuvos ir  užsienio scenos meno pristatymą visuomenei, rengia įvairius meno ir kultūros renginius (koncertus, festivalius, forumus, konkursus, konferencijas, kūrybines laboratorijas, seminarus, projektus ir kt. renginius);

      14.3. dalyvauja organizuojant Jonavos rajono bendruomenei svarbius renginius, t. y. valstybinių švenčių, atmintinų datų minėjimo ir kitus renginius;                 

      14.4. rengia ir vykdo edukacines programas;

      14.5. rengia teatro gastroles šalyje ir užsienyje;

      14.6. dalyvauja Lietuvos bei užsienio šalių tarptautiniuose renginiuose ir programose, pristatydamas teatre pastatytus spektaklius ir edukacines programas;

      14.7. įgyvendinant su teatrine ir kita veikla susijusias programas, bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis organizacijomis, kultūros  ir švietimo, mokslo įstaigomis, dramaturgais, režisieriais, teatro kritikais, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis rajone, Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyse;

     14.8. teikia savininko patvirtintas paslaugas, atsižvelgdamas į savininko nustatytas kainas;

     14.9. teikia metodinę paramą kitiems Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje esantiems teatrų kolektyvams;

     14.10. skatina teatro darbuotojų profesionalumo ugdymą (kvalifikacijos kėlimo kursai, seminarai);

     14.11. atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

15. Pagrindinės teatro veiklos sritys (veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių):

      15.1.  90.0   – kūrybinė, meninė, ir pramogų organizavimo veikla;

      15.2.  90.01 – scenos pastatymų veikla;

      15.3.  90.02 – scenos pastatymams būdingų paslaugų veikla.